WELCOME TO SHRI RAM KRISHNA SEWA SADAN

Devotees

Advisors & Consultants

SWAMI PARSWARUPANAND
DR.A.B.DEY, M.D. (MEDICINE)
SHRI ARUN KANTI CHAKRAVORTY
DR. B.K. MOHANTI M.D. (RADIATION)
BHAGINI ASHU M.D.
DR. ASHOK GUPTA(RADIOLOGY)
MS. AKANKSHA KHANNA MUMBAI
DR. SHIV KUMAR M.D. (PATHOLOGY)
MR. ANURAG SHARMA MUMBAI
DR. SATYA DEV, DLO, DNB (ENT)
DR. SIDDHARTHA M.B.B.S.,D.N.B.,F.I.P.M.
DR. DINESH M.S. (OPHTHALMOLOGY)
DR. MANITA GOURI, M.B.B.S., D.L.O.,
DR. KIRAN M.D. (ANESTHESIA)
DR. DEEPAK K. JAIN B.A.M.S. (RESIDENT)
DR. VANDANA SINGH, GYNAE & OBS.
DR. V.K.TYAGI B.A.M.S. (RESIDENT)
MRS. VINITA TYAGI, GNM, GYNAE & OBS
DR. T.K. CHAKRAVORTY M.D., S.B, FCCS
(RESIDENT)
DR. KRISHAN KUMAR D.M.L.T., B.SC.
MRS. PRIYANKA TAYAL B.PHARMA
MR. PRABHAT KUMAR HOMEOPATHIC PHARMACIST